Bjerkreimselva

Bjerkreimselva (Bjerkreimsvassdraget) er et av Rogalands største vassdrag. Det ligger hovedsakelig i Bjerkreim og Gjesdal kommuner i Rogaland og Sirdal kommune i Vest-Agder, med hoveddelen i Bjerkreim. Elva munner ut i Tengsvågen i Eigersund kommune. Elva er 73,2 km lang medregnet tilløåselver, og har et nedbørfelt på 702,6 km².[1] Middelvannføringen ved munningen er 53,3 m³/s.[1]

DSC_0034.JPG Bjerkreimsvassdraget strekker seg fra Sirdalsheiene i øst Nordsjøkysten i vest og omfatter store deler av Høg-Jæren, Dalane og deler av Ryfylke. Utløpet er i Tengsfjorden rett nord for Egersund. Vassdraget har et sterkt forgreinet dreneringsmønster med mange små og store innsjøer. Landskapsformene i området preges av den nordøst-sørvestgående strøkretningen i berggrunnen, og både Maudalen, Austrumdalen og Ørsdalen har denne retningen. I øst og nord ligger høyfjell opp mot 1 000 moh, og lange, smale fjordsjøer som Ørsdalsvatn og Indre Vinjavatn skjærer seg inn i landskapet. Noen steder krysser elver over strøkretningen og mindre elver faller fra fjellene nedover dalsidene. I de vestlige delene av vassdraget er terrenget lavere, under 500 moh, småkupert og mer avrundet.

DSC_0021.JPG Den øverste delen av vassdraget er Maudalsåna, som har utspring i fjellområdene sør for Hunnedalen i Sirdal. Ved utløpet av Byrkjelandsvatnet løper Austrumdalsåna sammen med hovedelva, og Storå med Sjevelandsåna, som er den største sideelva fra vest, kommer inn i Svelavatnet. Herfra heter elva Bjerkreimselva. Tre kilometer lenger sør kommer Oreåna inn fra Ørsdalen i øst. Elva renner gjennom kommunesenteret Bjerkreim og videre ned til Fotlandsvatnet. Fra Fotlandsvatnet går den siste, 1,5 kilometer lange elvestrekningen ned til Tengsvågen. Her ligger også Tengsfossen.
I det over 703 km² store nedslagsfeltet ligger flere større vann, blant annet Ørsdalsvatnet, Hofreistæ, Austrumdalsvatnet og Byrkjelandsvatnet. Innsjøer over 1 km² dekker samlet hele 13 % av det totale arealet.
Bjerkreimsvassdraget ble i 2005 vernet mot kraftutbygging, dog med det forbehold at det kan bygges småkraftverk på opptil 3 MW.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *